Allegro Facebook YouToube

Warunki gwarancji

Revoltt Maciej Janusz (zwany dalej jako "Revoltt") gwarantuje, że wszystkie produkty są bezpieczne i bez uszkodzeń zewnętrznych, materiałowych i funkcyjnych (stan przed transportem do klienta). Jeżeli jakakolwiek cześć produktu zostanie uszkodzona z powodu wad produkcyjnych lub materiałowych, nasza firma naprawi lub wymieni tą część nieodpłatni w ramach gwarancji.

Okres gwarancyjny: 12 miesiące od daty zakupu chyba, że określono inaczej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Postępowanie gwarancyjne:

1. Należy wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać listownie na adres firmy lub emailem wraz z dowodem zakupu.
2. Po zaakceptowaniu roszczenia gwarancyjnego poinformujemy Państwa telefonicznie lub emailem. Wówczas należy odesłać reklamowany produkt najszybciej jak to możliwe na adres:
Revoltt Maciej Janusz, ul. Łysika 9/8, 46-300 Olesno. Naprawiony produkt lub nowa część zostanie wysłana niezwłocznie w ciągu ciągu 14 dni roboczych od otrzymania produktu.
3. Klient, kórego produkt został naprawiony/wymieniony ponownie może skożystać z pełnego okresu gwarancyjnego.
4. Jeżeli klient posiada zastrzeżenia do decyzji dotyczącej roszczenia gwarancyjnego, powinien zgłosić je w formie pisemnej w ciągu 10 dni od daty otrzymania decyzji.

Uszkodzenia spowodowane poniższymi czynnikami nie podlegają gwarancji:

1. Nie zastosowanie się do treści instrukcji dołączonej do produktu oraz bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenie produktu.
2. Nieautoryzowane modyfikacje produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi: hurganem, tajfunem lub inną katastrofą naturalną.
4. Uszkodzenia spowodowane niewiedzą lub nadużyciem użytkownika, jak również innymi nieprzewidzianymi wypadkami.

Revoltt nie jest odpowiedzialny za żadne uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowaną bezpośrednio, pośrednio, umyślnie lub nieumyślnie używanym produktem.

W żadnym przypadku Revoltt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za straty, przerwę w działalności, utratę zysków, utracone dane lub szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, dowolnego rodzaju, niezależnie od formy działania w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), zasady odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikający z usterki, naprawy, wymiany, przesyłki lub w inny sposób, nawet jeśli nasza firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

W przypadku wystąpienia problemów podczas dokonywania napraw gwarancyjnych, Revoltt wyśle formalne powiadomienie. Nie ponosi jednaka odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w doręczeniu powiadomień.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy.